PRIVACYVERKLARING

25 mei 2018

Impression Events respecteert de privacy van alle aanvragers van informatie of een offerte, (potentiële) opdrachtgevers en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Impression Events handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacyverklaring van Impression Events leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Impression Events gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen

Wanneer u via de website, via e-mails of andere manieren berichten naar ons verzendt of persoonlijk met ons in gesprek gaat met betrekking tot een aanvraag voor een offerte voor een dienst, de voortgang van voorbereidingen van een uitvoering van een dienst of de afhandeling van een uitgevoerde dienst en alle communicatie rondom deze dienst, bewaren we die berichten en vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie/dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De door u actief verstrekte gegevens worden gebruikt in de aan u gerichte offertes, opdrachtbevestigingen en facturen en opgeslagen op eigen beveiligde servers van Impression Events of die van een derde partij. Het betreft hier alle of sommige van onderstaande gegevens:

Uw persoonlijke gegevens: geslacht; voor- en achternaam; woon/werkadres; telefoonnummer; e-mailadres;
Uw bedrijfsgegevens: rechtsvorm; bedrijfsnaam; factuuradres; postcode en plaats; e-mailadres;
Betaalgegevens: IBAN en tenaamstelling.
En eventuele andere gegevens die actief door u verstrekt zijn en nodig voor het uitvoeren van de beoogde dienst.

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Impression Events in verband met de diensten van Impression Events, dan worden deze persoonsgegevens alleen voor zover nodig gedeeld met derden die betrokken zijn bij de totstandkoming van de offerte, opdrachtbevestiging, uitvoering van een dienst of facturering/boekhouding. Impression Events kan uw gegevens aan deze derden verstrekken voor zover dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Impression Events.

Zo kan Impression Events leveranciers/partners inschakelen om werkzaamheden uit voeren. Deze leveranciers/partners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en ten behoeve van (de diensten van) Impression Events. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De leveranciers/partners van Impression Events zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Impression Events uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verkregen of wettelijk verplicht is. Communicatie met betrekking tot door Impression Events uitgevoerde diensten en alle daarbij horende gegevens zoals facturen blijven bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Indien u de gegevens wilt inzien die bij Impression Events over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@impressionevents.nl. Impression Events zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij eigenaar Ron van Gelder op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Impression Events uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Impression Events zal dan bekijken of uw verzoek binnen de wettelijke mogelijkheden valt. Indien Impression Events uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte en door Impression Events vastgelegde persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Ron van Gelder via info@impressionevents.nl.

Op de website van Impression Events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Impression Events gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Impression Events maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Impression Events bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Impression Events te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Impression Events heeft hier geen invloed op.

Impression Events heeft Google geen toestemming gegeven om via Impression Events verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Impression Events neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Impression Events maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Impression Events verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Impression Events

Via de website kan Impression Events gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Zie voor meer informatie het cookie beleid op onze website.

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Impression Events verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Impression Events heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. De privacyverklaring van Impression Events heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Impression Events worden bewaard en/of verwerkt. Impression Events accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Impression Events verstuurt geen automatisch gegenereerde periodieke nieuwsbrieven maar Impression Events wil u eventueel incidenteel een mail sturen indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden van de diensten van Impression Events. Ook kan Impression Events u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht u een ontvangen e-mailbericht van Impression Events als ongewenst ervaren, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Impression Events via info@impressionevents.nl. We zullen u in vervolg hierop geen vergelijkbare mails meer sturen.

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in de privacyverklaring op de website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers bij Impression Events of die van een derde partij. Impression Events maakt voor het opslaan van actief verstrekte persoonlijke gegevens op offertes, facturen en andere berichten gebruik van servers in Nederland.

Impression Events heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Impression Events deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen met eigenaar: de heer Ron van Gelder.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met Impression Events niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Impression Events controleert regelmatig of ze in de praktijk aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen door een mail te richten aan Ron van Gelder via info@impressionevents.nl.


Contact

BENIEUWD NAAR ALLE MOGELIJKHEDEN EN WILT U VRIJBLIJVEND EENS VAN GEDACHTEN WISSELEN?


EVENEMENTENBUREAU IMPRESSION EVENTS | RON VAN GELDER

Kantoor Oss: Gotenweg 13-J | 5342 PP Oss

Kantoor Heesch, tevens postadres: Akkerveld 26 | 5384 DZ Heesch

www.impressionevents.nl | info@impressionevents.nl | 06 5391 5585 | KVK: 17273923